MHI-MS
Kobe, Japan
Author
Hara, H.
Miyamoto, A.
Sennyu, K.
Yanagisawa, T.